Blog

Acte necesare pentru divort (2024)

Acte necesare pentru divort în instanță sau despre actele pe care trebuie să le aveți pentru a putea începe procesul de divorț în instanță.

Analizăm aici 2 variante: cea simplă, în care doriți să vă angajați un avocat și nu veți avea prea mari bătăi de cap cu actele și pe cea mai… complexă, în care v-ați propus să vă descurcați singur, fără ajutorul unui avocat.

Acte necesare pentru divort prin avocat

Aici treaba e simplă, pregătiți copii după actele din lista de mai jos, le duceți avocatului și mai departe se ocupă el:

 • actele de identitate ale celor doi soţi*;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • dovada plății taxei judiciare de timbru;
 • actele de care înțelegeți să vă folosiți ca să probați (dovediți) cererea și susținerile Dvs., dacă este cazul.

Acte necesare pentru divort fără avocat

 • cererea de divorț;
 • actele de identitate ale celor doi soţi*;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • dovada plății taxei judiciare de timbru;
 • actele de care înțelegeți să vă folosiți ca să probați (dovediți) cererea și susținerile Dvs., dacă este cazul.

Acte necesare pentru divort – câte exemplare sunt necesare?

Două sau trei.

Unul pentru instanță, unul pentru comunicare către soțul pârât și unul pentru dosarul avocatului (sau la Dvs.), dacă este cazul.

Dacă este divorț prin acord și cerere comună, este suficient un singur exemplar.

 

acte necesare pentru divort

Câteva observații:

toate actele de stare civilă sunt necesare în copii simple, nu legalizate la notar, iar pe fiecare pagină copiată veți scrie „conform cu originalul” și veți semna.

Cu privire la actele de identitate, nu-i nicio dramă dacă nu aveți copie după buletinul soțului, este suficient să cunoașteți datele lui (nume, CNP, adresa unde locuiește efectiv).

Nu, originalul certificatului de căsătorie nu este necesar și nu se depune la instanță.

Legea spune că judecătorul, dacă va considera necesar, va putea cere părților să înfățișeze originalul pentru a fi confruntată copia cu acesta.

Dar nu, judecătorul nu oprește certificatul și nici nu îl anulează. Puteți să-l păstrați amintire, dacă doriți.

Dacă nu aveți certificatul de căsătorie, nici în original,  nici în copie, puteți cere un duplicat de la Serviciul de stare civilă.

Pentru tabloul complet

citiți:

cât costă un divorț: https://avocatdrian.ro/cat-costa-un-divort-avocat-divort-iasi/

cât durează divorțul: https://avocatdrian.ro/cat-dureaza-divortul-avocat-divort-iasi/

taxa de timbru: https://avocatdrian.ro/ce-este-taxa-de-timbru-cat-costa-cine-o-plateste/

divorț la distanță: https://avocatdrian.ro/divort-la-distanta-avocat-divort-iasi/

custodia copiilor: https://avocatdrian.ro/custodia-copiilor-autoritatea-parinteasca/

partaj după divorț: https://avocatdrian.ro/partaj-dupa-divort-avocat-partaj-iasi/

în pronunțare: https://avocatdrian.ro/ce-inseamna-instanta-a-ramas-in-pronuntare/

divorț din culpă comună: https://avocatdrian.ro/divort-din-culpa-comuna-avocat-divort-iasi/

numele după divorț: https://avocatdrian.ro/numele-dupa-divort-pastrare-nume-schimbare-nume/

alte informații complementare: https://avocatdrian.ro/blog-de-drept/

 

În ce legi scrie despre acte necesare pentru divort?

Art. 916 C. porc. civ. – Cererea de divorţ

(1) Cererea de divorț va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia.

(2) Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.

(3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori.

(4) La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Art. 194 C. proc. civ. – Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104.

Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.

Nota bene la articolul despre acte necesare pentru divort:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs.!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!