Blog

Divort din culpa comuna, fara minori. Model (2024)

Divort din culpa comuna – sau divorțul (mai) elegant- poate fi cerut atunci când un acord nu este posibil, dar nici nu vreți să vă expuneți chiar toată viața în fața unor străini, în sala de judecată.

În cele ce urmează, vom trata analiza parcursul unui divort din culpa comuna, fără minori.

Situația în care există și minori rezultați din căsătorie are câteva particularități în plus, ce vor fi analizate într-un articol viitor.

Ce înseamnă divort din culpa comuna?

Divorțul pe care judecătorul îl pronunță atunci când din dovezile administrate reiese că ambii soți sunt vinovaţi de destrămarea căsătoriei.

Ce înseamnă culpă?

În acest context, vină.

Când se poate solicita divort din culpa comuna?

Atunci când nu există acord, dar nici nu aveți dovezi (sau nu doriți) un divorț din culpă exclusivă.

Ce avantaje are un divort din culpa comuna?

Este o formă mai elegantă de divorț, în sensul în care vă puteți rezuma la câteva detalii, fără să vă expuneți toată viața în sala de judecată.

Am nevoie de avocat pentru divort din culpa comuna?

Răspunsul meu este același dintotdeauna: dacă știți ceva procedură civilă, vă descurcați să redactați corect și complet o cerere de chemare în judecată, și cuvinte precum „întâmpinare”, „sancțiunea anulării cererii”, etc, nu vă sperie, atunci probabil că nu aveți nevoie de un AVOCAT.

Pentru celelalte cazuri, mai bine consultați unul.

Unde se judecă cererea de divort din culpa comuna?

În ordine, la Judecătoria: de la ultima locuinţă comună a soţilor, de la locuinţa pârâtului, de la locuinţa reclamantului sau la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Citiți mai jos art. 914 C.proc.Civ.

Ce altceva mai hotărăște instanța?

Înafară de desfacerea căsătoriei, instanța se va mai pronunța cu privire la:

  • numele soţilor după divorţ;
  • încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora, dacă se solicită.

Cât durează un divort din culpa comuna?

Estimativ, 6 – 9 luni. Citiți AICI pe larg despre cât durează divorțul în instanță.

Cât costă un divort din culpa comuna?

100 lei taxa de timbru + onorariul de avocat, dacă angajați un avocat.

Pe larg despre AICI despre onorariul avocatului.

Trebuie să mă prezint la procesul de divort din culpa comuna?

Da, obligatoriu.

Există și excepții, le găsiți mai jos, la art. 920 alin. 1 C.proc.Civ.

Cum pot divorța dacă nu mai știu nimic despre soț?

Odată ce va fi legal citat, cauza se va judeca indiferent dacă pârâtul se prezintă sau nu.

Hotărârea de divort din culpa comuna poate fi atacată?

Da, cu apel în 30 de zile de la comunicarea hotărârii (adică după ce primiți acasă hotărârea, în plic).

Când este terminat divortul?

După ce primiți hotărârea și trec cele 30 de zile pentru apel, dacă nimeni nu atacă hotărârea, atunci e gata. Dacă o parte declară apel, divorțul se va termina după finalizarea procesului și comunicarea hotărârii din apel.

Ce înseamnă hotărâre definitivă?

Hotărârea care nu mai poate fi atacată.

Pot să renunț la divortul din culpă comună?

Da, puteți renunța la judecată.

Pot să mă împac într-un divort din culpa comuna?

Da, în orice stadiu al procesului, inclusiv în apel.

divort din culpa comuna

În ce legi scrie despre divortul din culpa?

În Codul Civil și în Codul de procedură Civilă.

Le găsiți pe amandouă la o simplă căutare pe google.

Dar, ca de obicei, pentru a fi mai ușor de urmărit și înțeles subiectul din articol, găsiți și aici temeiurile de drept relevante.

Art. 373 C.Civ. Motive de divorţ.

Divorţul poate avea loc:

a) prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ;

b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;

c) la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;

d) la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Art. 914 C.proc.Civ. Instanţa competentă.

(1) Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sau dacă niciunul dintre soţi nu mai locuieşte în circumscripţia judecătoriei în care se află cea din urmă locuinţă comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia căreia îşi are locuinţa pârâtul, iar când pârâtul nu are locuinţa în ţară şi instanţele române sunt competente internaţional, este competentă judecătoria în circumscripţia căreia îşi are locuinţa reclamantul.

(2) Dacă nici reclamantul şi nici pârâtul nu au locuinţa în ţară, părţile pot conveni să introducă cererea de divorţ la orice judecătorie din România. În lipsa unui asemenea acord, cererea de divorţ este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 al municipiului Bucureşti.

 Art. 918 C.proc.Civ. Cereri accesorii şi incidentale.

(1) La cerere, instanţa de divorţ se pronunţă şi cu privire la:

b) numele soţilor după divorţ;

f) încetarea regimului matrimonial şi, după caz, lichidarea comunităţii de bunuri şi partajul acestora.

Art. 920 C.proc.Civ. Prezenţa personală a părţilor.

(1) În faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este împiedicat de o boală gravă, este pus sub interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă asemenea situaţie, care îl împiedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator.

(2) Instanţa va încerca la fiecare înfăţişare împăcarea soţilor.

(3) În toate cazurile, instanţa este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil.

Art. 921 C.proc.Civ. Absenţa reclamantului.

Dacă la termenul de judecată, în primă instanţă, reclamantul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează numai pârâtul, cererea va fi respinsă ca nesusţinută.

 Art. 922 C.proc.Civ. Citarea pârâtului.

Dacă procedura de citare a soţului pârât a fost îndeplinită prin afişare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecată, instanţa va cere dovezi sau va dispune cercetări pentru a verifica dacă pârâtul îşi are locuinţa la locul indicat în cerere şi, dacă va constata că nu locuieşte acolo, va dispune citarea lui la locuinţa sa efectivă, precum şi, dacă este cazul, la locul său de muncă.

 Art. 923 C.proc.Civ. Renunţarea la judecată.

Reclamantul poate renunţa la judecată în tot cursul judecăţii, chiar dacă pârâtul se împotriveşte. Renunţarea reclamantului nu are niciun efect asupra cererii de divorţ făcute de pârât.

 Art. 924 C.proc.Civ. Împăcarea soţilor.

(1) Soţii se pot împăca în tot cursul judecăţii, chiar dacă nu au fost plătite taxele de timbru. În acest caz, instanţa va lua act de împăcare şi va dispune, prin hotărâre definitivă, închiderea dosarului, precum şi restituirea taxelor de timbru, dacă au fost achitate.

(2) Oricare dintre soţi va putea formula o cerere nouă pentru fapte petrecute după împăcare şi, în acest caz, se va putea folosi şi de faptele vechi.

 Art. 926 C.proc.Civ. Nemotivarea hotărârii.

Hotărârea prin care se pronunţă divorţul nu se va motiva, dacă ambele părţi solicită instanţei aceasta.

Art. 927 C.proc.Civ. Căi de atac. Publicitatea hotărârii

(1) Apelul reclamantului împotriva hotărârii prin care s-a respins cererea va fi respins ca nesusţinut, dacă la judecată se prezintă numai pârâtul.

(2) Apelul pârâtului va fi judecat chiar dacă se înfăţişează numai reclamantul.

(3) Dacă unul dintre soţi s-a recăsătorit, hotărârea definitivă prin care s-a desfăcut căsătoria nu este supusă contestaţiei în anulare şi revizuirii în ce priveşte divorţul.

(4) Instanţa la care hotărârea de divorţ a rămas definitivă o va trimite, din oficiu, serviciului de stare civilă unde a fost încheiată căsătoria, Registrului naţional al regimurilor matrimoniale, prevăzut de Codul civil, şi dacă unul dintre soţi a fost profesionist, registrului comerţului.

 Art. 933 C.proc.Civ. Culpa în destrămarea căsătoriei

(1) Instanţa va pronunţa divorţul din culpa soţului pârât atunci când, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă.

(2) Instanţa poate să pronunţe divorţul din culpa ambilor soţi, chiar atunci când numai unul dintre ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese că amândoi sunt vinovaţi de destrămarea căsătoriei.

(3) Dacă pârâtul nu a formulat cerere reconvenţională, iar din dovezile administrate rezultă că numai reclamantul este culpabil de destrămarea căsătoriei, cererea acestuia va fi respinsă ca neîntemeiată, cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 934 privind pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului.

divort din culpa comuna

MODEL CERERE DIVORT DIN CULPA COMUNA; FĂRĂ MINORI (2021).

Judecǎtoria ………………..

Divorț din culpă comună,

fără minori.

  

Doamnă Preşedinte,

 

…………………………………………….., CNP ……………………………, domiciliat/ă în ………………………………………..;

în temeiul art. 373 lit.b C.Civ.; art. 915, art. 916, art. 927 C.proc.Civ.;

chem în judecată pentru:

 

DIVORT DIN CULPA COMUNA, FĂRĂ MINORI

 

pe ……………………………………….., CNP .……………………………., cu domiciliul în …………………………………………,

pentru ca, pe baza probelor ce se vor administra, să dispuneți:

  • Desfacerea căsătoriei ……../…………../Primăria .…………………….., din prin divorț din culpa comuna, fără motivarea hotărârii (păstrați doar dacă nu doriți motivarea hotărârii), dacă și pârâtul/a va solicita.

În condițiile în care pâârtul/a va consimți la divorț prin acord, vom achiesa.

  • Revenirea mea la numele purtat anterior căsătoriei, ”………”.

sau Încuviințarea păstrării numelui dobândit prin căsătorie.

În fapt,

ne-am căsătorit în anul ……….., după o prietenie de aproximativ …………… ani, relație din care nu au rezultat copii.

Deși la început relația a fost relativ bună, s-a menținut astfel o perioadă scurtă de timp, din cauza ………………. (aici expuneți motivele care au dus la destrămarea căsătoriei. Aveți libertate deplină să scrieți ceea ce doriți și găsiți relevant)

Cu toate acestea, în toţi aceşti ani, am încercat să ne înțelegem reciproc dar, în ciuda eforturilor, din cauza mentalităţii și principiilor diferite privind viaţa de familie, nu am ajuns la un numitor comun şi relația s-a degradat treptat.

Pentru toate aceste considerente, vǎ rog sǎ constatați cǎ legătura soţ-soţie este definitiv compromisă, pe fondul deosebirilor dintre noi, care ne-au îndepărtat afectiv iremediabil, acţiunea fiind întemeiată, urmează să o admiteţi in integrum.

Cu/Fără cheltuieli de judecată. (alegeți dacă doriți cheltuieli de judecată sau nu)

Probe: în dovedirea susținerilor mele, pentru toate capetele de cerere, atât cu privire la situația de fapt cât și a celei de drept, înţeleg să mă folosesc de proba cu:

  • înscrisuri, constând în actele deja depuse la dosar, și
  • administrarea probei testimoniale cu audierea martorului ……………….., domiciliat ………………………., domiciliat în ……………………

 

 

 

           …………… 2021                                                                                                                                    Cu gratitudine,

……………………………

(numele Dvs. și semnătura)

 

                                                                                                                                                           

Doamnei Preşedinte a Judecătoriei …………………………

 

Ghid de completare pentru acest model de cerere de divort din culpa comuna.

Citiți cu atenție, integral.

Păstrați ce vi potrivește, eliminați ce nu converge.

Am evidențiat colorat unde sigur este necesar să interveniți, să completați sau să optați.

Desigur, după ce completați, ștergeți observațiile colorate din paranteze.

Nota bene la „Divort din culpa comuna”

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

sursă foto interior articol:

pagina de Facebook Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

sursa foto copertă: pixabay.com

 

 

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!