Blog

Permisul de conducere străin reținut în România

Permisul de conducere străin poate fi reținut în România,  în aceleași condiții în care poate fi reținut permisul de conducere românesc.

Mai precis, ca urmare a săvârșirii unei contravenții rutiere, se poate aplica sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României și cu privire la permisul de conducere străin, atunci când această sancțiune este prevăzută de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce produce, așadar, efecte limitate teritorial la granițele României.

Pentru a putea exercita dreptul de a conduce în afara României, permisul de conducere străin poate fi restituit, la cerere, dacă se dovedește deplasarea în străinătate și se respectă pașii de urmat.

 1. Care este circuitul pe care îl urmează permisul de conducere străin reținut în România?

 • permisul de conducere străin este reținut de agentul constatator ca urmare a aplicării sancțiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce prin procesul-verbal de constatare a contravenției;
 • agentul constatator remite permisul de conducere străin reținut către Serviciul Poliției Rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, cel mai târziu următoarea zi lucrătoare;
 • Serviciul Rutier păstrează permisul de conducere străin pe durata termenului de 15 zile de formulare a plângerii contravenționale împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

Termenul de 15 zile curge de la comunicarea procesului-verbal, după caz:

 • de la data semnării procesului-verbal de constatare a contravenției, pe loc, în fața agentului constatator;
 • de la data comunicării prin poștă, atunci când s-a refuzat semnarea.
 1. Ce se întâmplă în ipoteza în care se înregistrează o plângere contravențională?

În situația în care s-a formulat plângerea contravențională în termen, în baza prezentării dovezii înregistrării, se produce efectul suspendării executării sancțiunilor aplicate.

Cu alte cuvinte, măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce nu va produce efecte până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a soluționat plângerea contravențională.

Persoana sancționată contravențional are dreptul de a conduce pe teritoriul României. Drept urmare, întrucât dreptul de a conduce nu mai este suspendat, în același termen de 15 zile contravenientul poate ridica permisul de conducere străin de la serviciul rutier care l-a reținut.

 1. Ce se întâmplă dacă permisul de conducere străin nu este ridicat în termenul de 15 zile în care se află în păstrarea Serviciului Rutier?

Dacă în acest termen de 15 zile nu se face dovada înregistrarii plangerii, permisul de conducere străin urmează sa fie trimis pe cale administrativa statului emitent în termen de 5 zile de la expirarea celor 15 zile.

Astfel, chiar dacă se face dovada înregistrării plângerii dupa expirarea celor 15 zile, permisul de conducere străin nu mai poate fi ridicat întrucât nu se mai află la dispoziția serviciului rutier care l-a reținut.

permisul de conducere străin

 1. Ce se poate face pentru ca permisul de conducere străin să nu fie trimis statului emitent?

Chiar dacă s-a formulat sau nu plângere contravențională, în același termen de 15 zile, contravenientul poate solicita serviciului rutier care a reținut permisul de conducere străin să îl păstreze pe toată durata suspendării dreptului de a conduce.

După cum am văzut, dacă nu se cere păstrarea în termenul de 15 zile, permisul de conducere străin este trimis autorităților statului emitent.

Măsura păstrării se poate cere, în termen, astfel încât permisul de conducere străin să poată fi ridicat din România și nu din statul emitent:

 • la data la care se face dovada înregistrării plângerii contravenționale;
 • la data expirării perioadei suspendării dreptului de a conduce, dacă nu s-a formulat plângere contravențională ori dacă aceasta a fost respinsă;
 • la data la care se formulează o cerere de restituire pentru permisul de conducere străin.
 1. Ce presupune formularea unei cereri de restituire?

Cu titlu prealabil, menționăm că se poate formula o cerere de restituire doar dacă permisul de conducere străin se află în păstrarea serviciului rutier care l-a reținut, ca urmare a înregistrării cererii de păstrare în termen.

Persoana interesată va formula o cerere de restituire, după modelul cuprins în Anexa 3 atașată mai jos. Cererea se va înainta serviciului rutier care are permisul de conducere străin în păstrare.

Este necesar ca titularul permisului să declare, pe propria răspundere, următoarele:

 • faptul că urmează să părăsească teritoriul României și data la care se va realiza ieșirea din țară;
 • mijlocul de transport ce urmează a fi folosit (avion, autoturism, tren), precum și eventuala dovadă a deplasării (bilet de avion/tren ș.a.);
 • faptul că are cunoștință despre suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României și despre efectele nerespectării acestei sancțiuni.

În situația în care se restituie permisul de conducere străin la cerere, Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității străine care a emis documentul.

 1. Când se poate formula cererea de restituire?

Cererea de restituire a permisului de conducere străin se poate formula oricând pe întreaga durată a suspendării, însă cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de ieșirea din țară.

 1. Cine poate formula cererea de restituire?

Ceea ce interesează aici este dacă cererea de restituire poate fi formulată și de un mandatar al titularului permisului de conducere, adică de un împuternicit să ceară și să ridice permisul de conducere străin.

Legea nu prevede în mod expres această situație, iar textul de lege pare să limiteze calitatea doar la titularul permisului (a se vedea art. 113 (1^1) din OUG 195/2002).

În principiu, în practică s-a reținut că cererea de restituire poate fi formulată doar de către cel care are numele pe permisul de conducere străin reținut, de titular, adică, personal, dat fiind faptul că doar acesta ar putea înainta o declarație pe propria răspundere privind deplasarea în străinătate, justificând astfel interesul de a solicita restituirea.

Astfel, dacă titularul permisului de conducere s-a deplasat deja în străinătate, înainte să formuleze cererea de restituire, o altă persoană mandatată de acesta nu ar putea înregistra cererea în numele său.

 1. Sancțiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce, aplicată pe teritoriul României, va putea produce efecte în alte state ori în statul emitent?

În principiu, nu.

Sancțiunea produce efecte limitate la teritoriul României.

Nici nu există o „bază de date internațională” care să cuprindă sancțiunile contravenționale aplicate la nivelul fiecărui stat.

Există, însă, baze de date naționale care comunică între ele.

Astfel, statul emitent va lua la cunoștință, la un moment dat, de existența sancțiunii aplicate.

Mai exact,

 • în cazul în care nu s-a formulat o cerere de păstrare în termenul de 15 zile, la data expirării acestui termen, serviciul rutier va transmite statului emitent atât permisul de conducere străin, cât și copia procesului-verbal de constatare a contravenției;
 • în cazul în care permisul de conducere străin a fost restituit titularului, la cererea sa, Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității competente din statul emitent.

Astfel, nu există un răspuns general valabil.

Autoritatea competentă din statul emitent poate lua sau nu o măsură asemănătoare celei aplicate pe teritoriul României, după cum prevede legislația națională a statului emitent.

Ceea ce ar putea să facă statul emitent este să țină cont de aplicarea sancțiunii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, sens în care să decidă aplicarea aceleiași măsuri, cu scăderea perioadei în care dreptul de conducere a fost suspendat pe teritoriul României.

Spre exemplu, în legislația noastră, există o asemenea prevedere în art. 213 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.

MODEL de CERERE DE RESTITUIRE

pentru permisul de conducere străin reținut în România găsiți în Anexa 3 pe pagina Brigăzii Rutiere București, disponibilă la adresa https://bpr.politiaromana.ro/files/pages_files/cerere_Anexa_3.pdf, consultată la data redactării prezentei.

În ce legi scrie despre permisul de conducere străin?

 • despre permisul de conducere străin în 113 din O.U.G. nr. 195/2002

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

a) la expirarea perioadei de suspendare;

b) abrogată;

c) la încetarea măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Codul penal;

d) abrogată;

e) în baza hotărârii judecătorești ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat;

f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condițiile art. 97 alin. (4) , certificată printr-un act medico-legal;

g) în baza rezultatului analizei mostrelor biologice realizate în instituțiile medico-legale autorizate prin care s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive.

 (1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului poliției rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

 (1^2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1) , Inspectoratul General al Poliției Române comunică sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul.

 (2)      Permisul de conducere se restituie de către poliția rutieră în condițiile stabilite în regulament.

 • despre permisul de conducere străin în 212 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 – H.G. nr. 1391/2006;

(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a săvârșirii de către titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției, se trimite de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta autorității străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

 (2) În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevăzute la alin. (1) se transmit autorității străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art. 118 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată , cu modificările și completările ulterioare.

 (3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevăzut la alin. (1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

permisul de conducere străin

 • despre permisul de conducere străin în 212^1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 – H.G. nr. 1391/2006

(1) În cazul în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere conform art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării dispoziției de suspendare, titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină poate solicita păstrarea documentului la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

(2) În situația în care titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină nu a solicitat păstrarea acestuia conform alin. (1) , documentul se trimite autorității străine emitente de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în care se poate solicita păstrarea documentului.

 • despre permisul de conducere străin în 213 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 – H.G. nr. 1391/2006

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care titularul permisului de conducere eliberat de către autoritatea competentă din România a săvârșit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a dispus, prin hotărâre, o astfel de măsură.

(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta săvărșită legislația rutieră românească prevede o astfel de măsură.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât cea prevăzută de legislația rutieră românească pentru o faptă asemănătoare.

(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare, obligatoriu, perioadă cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulație pe teritoriul statului care a emis o astfel de decizie.

 • despre permisul de conducere străin în 220 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 – H.G. nr. 1391/2006

(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1) , șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunica sancțiunea aplicată autorității străinecare a eliberat documentul.

Nota bene

cu privire la articolul despre „Permisul de conducere străin reținut în România”:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu s-a răspuns la toate întrebările particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs!

articol scris de Adelina LUPU, avocat

avocat Adelina LUPU

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a

Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă:  pixabay.com

 

Loading

× Contactati-ne!