Blog

Cadastru, Intabulare, Cartea Funciară – ce înseamnă?

Cadastru, Intabulare, Cartea Funciară – ce înseamnă?

Dacă suntem proprietarii unui imobil (casă, teren, apartament) și dorim să dispunem de acesta prin vânzare, donație, schimb sau dorim să contractăm un credit și să garantăm restituirea cu acesta, este obligatorie efectuarea lucrărilor de cadastru, urmată de intabulare, adică de înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară.

Despre ce înseamnă cadastru, carte funciară și intabularea am scris în cele ce urmează.

ce este cadastru

 CADASTRU

 1. Ce înseamnă cadastru?

Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.

 1. Care sunt cele 3 funcții pe care le îndeplinește cadastrul?

 Cadastrul îndeplinește 3 funcții: funcția tehnică, economică și juridică.

Funcția tehnică este asigurată prin înregistrarea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Înregistrarea se realizează pe baza măsurătorilor necesare realizării planului cadastral și în care sunt determinate poziția limitelor dintre imobilele învecinate.

 În cadrul funcției economice a cadastrului se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor.

Funcția juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor, in scopul înscrierii imobilelor în cartea funciară.

 1. Cine se ocupă de lucrările de cadastru ? Ce costuri se percep? Cine răspunde de corectitudinea măsurătorilor?

 De lucrările de cadastru se ocupă, de regulă, o firmă specializată, printr-un inginer cadastrist.

Costurile întocmirii documentației cadastrale se împart în două: onorariul perceput de executantul lucrărilor și taxele solicitate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prețul final variază în funcție de specificul fiecărei lucrări în parte.

Onorariul diferă în funcție de complexitatea lucrării, iar taxele variază în funcție de actele de proprietate și de tipul lucrării executate.

Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice de cadastru și pentru corespondența acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru.

 1. Care este scopul lucrărilor de cadastru, urmate de intabularea dreptului?

Prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează:

 • identificarea, descrierea și înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor, prin natura lor;
 • măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, precum și stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • identificarea și înregistrarea proprietarilor, a altor deținători legali de imobile și a posesorilor;
 • furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectă aobligațiilor fiscale ale contribuabililor;
 • publicitatea imobiliară, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile.
 1. Când avem nevoie de cadastru și intabulare?

Cadastrul și intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci când vrem să înstrăinamimobilul (vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc.), în momentul in care se dorește ipotecarea imobilului (atunci când vrem sa facem un credit ipotecar și sa garantam cu imobilul), cât și pentru situația în care se dorește o garanție sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.

 1. Care sunt pașii necesari efectuării lucrării de cadastru și intabulare? Ce trebuie să facă proprietarul? Ce face firma de cadastru?

 • proprietarul trebuie să adune, să pregătească și să a pună la dispoziția firmei de cadastru actele necesare efectuării măsurătorilor și intabulării;
 • firma verifică actele și întocmește o documentație care conține o parte tehnică (schițe, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc.) și o parte juridică (actele de proprietate, certificatul fiscal, declarații notariale, etc);
 • documentația este depusă mai apoi la Oficiul de Cadastru, unde primește număr cadastral, în urma unei verificări tehnice efectuate de un inspector de cadastru;
 • documentația se trimite mai apoi la Biroul de Carte Funciară, unde imobilul este înscris în cartea funciară, în urma unei verificări juridice efectuate de un registrator de carte funciară;
 • după avizarea documentației de către Oficiul de Cadastru, documentația va fi restituită proprietarului.

Se poate poate face cadastru fără intabulare?

Răspunsul este da pentru operațiuni cadastrale pe flux întrerupt:

 • dezmembrare imobile;
 • alipire parcele cadastrale;
 • apartamentare și reapartamentare.

Răspuns este nu pentru operațiuni integrate cu cartea funciară:

 • prima înscriere imobil (apartament, teren liber, teren cu construcții, etc;)
 • actualizare date imobil (repoziționări, notare adresa poștală, modificare limite imobil, modificare suprafață etc.);
 • înscriere construcție nouă în cartea funciara
 • radiere construcții din cartea funciară.

CARTEA FUNCIARĂ

 1. Ce înseamnă carte funciară?

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătura cu imobilele.

Pe scurt, Cartea Funciara are aceeași funcție ca și cartea de identitate pentru o persoană.

Prin cadastru și cartea funciară se formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al României.

 1. Ce înseamnă imobil în accepțiunea legii?

Prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. Imobilul astfel definit  se înscrie într-o carte funciară.

Astfel, imobilul și proprietarul sunt entitățile de bază ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară.

 1. Cine poate cerceta cartea funciară?

Cartea Funciară este un document public gestionat la nivelul ANCPI – OCPI care poate fi cercetat de orice persoană, fără a fi ținută să justifice un interes.

 1. Ce structură are cartea funciară?

Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei și numele localității în care este situat imobilul, precum și din 3 părți:

 • partea I, referitoare la descrierea imobilelor;
 • partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale;
 • partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini.

Care sunt înscrierile ce se pot înregistra în cartea funciară?

i. intabularea;

ii. înscrierea provizorie

iii. notarea

Sunt drepturi reale și pot fi înscrise/intabulate in cartea funciară:

 • dreptul de proprietate;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitație;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune, etc.

 

cadastru OCPI

INTABULARE

 1. Ce înseamnă intabulare?

Intabulare înseamnă înscrierea în cartea funciară prin care se constituie, se grevează, serestrânge ori se stinge un drept real.

 1. Care este procedura de intabulare a unui imobil? (casă, teren, apartament)

Trebuie făcută distincția între prima intabulare și intabularea după încheierea unei tranzacții.

 • prima intabulare în cartea funciară:

proprietarul imobilului care nu a fost niciodată înscris în cartea funciară și nu are documentație cadastrală – „cadastru” – trebuie să se adreseze unui expert cadastrist autorizat pentru realizarea acestei documentații.

După realizarea lucrărilor de cadastru, se va putea solicita și intabularea imobilului la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI) competent.

 • intabularea după încheierea unei tranzacții imobiliare (vânzare, donație, schimb, partaj, etc.)

Pentru a putea vinde, dona sau încheia o altă tranzacție imobiliară prin notariat, imobilul care face obiectul acestei tranzacții trebuie să aibă documentația cadastrală întocmită și să fie deja înscris în cartea funciara (intabulat).

Dacă imobilul nu are documentație cadastrală/intabulare, proprietarul trebuie să se adreseze mai întâi unui expert cadastrist autorizat în vederea efectuării acestei documentații și pentru intabulare.

După ce a fost încheiat actul de vânzare sau alt tip de act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public este obligat sa ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciara.

De exemplu, in cazul unei vânzări, dreptul de proprietate se va intabula pe numele noului proprietar. În acest scop, notarul public va trimite cererea de înscriere a actului notarial, in ziua întocmirii lui sau cel mai târziu a doua zi, la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui raza de activitate se află imobilul.

 1. OCPI poată să respingă intabularea? În ce condiții?

Da, în următoarele situații:

 • daca din diverse motive proprietarul nu a știut că există deja cadastru pentru proprietatea sa și se depune cerere de atribuire număr cadastral și intabulare în cartea funciară;
 • dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciarănu întrunesc condițiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată (pe scurt: acte greșite, incomplete sau care nu fac dovada proprietății imobilului);
 • în cazul terenurilor cu sau fără construcții, dacă există suprapuneri cu vecinii în baza de date a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 1. Poate fi atacă încheierea prin care se respinge intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară? Unde se atacă?

În ipoteza în care intabularea a fost respinsă, proprietarul poate face cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii de respingere.  Cerere se depune la oficiul de carte funciară la care a fost înregistrată cererea de intabulare și se soluționează prin încheiere de registratorul-șef. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare.

Împotriva încheierii registratorului-șef cei interesați pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.

Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare.

Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară.

 1. Termenul de avizare a cadastrului se poate prelungi? În ce situații?

Da, în următoarele situații:

 • în urma unei note de completare din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, după completarea respectivă, termenul de soluționare a dosarului cadastral se va decala/recalcula;
 • fără un motiv anume, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate întârzia soluționarea dosarelor cadastrale.

cadastru intabulare cartea funciară

 

În ce legi scrie despre cadastru, cartea funciară și intabulare?

Codul Civil

Art. 876 Scopul și obiectul cărții funciare

(1) Cartea funciară descrie imobilele și arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

(2) În cazurile prevăzute de lege pot fi înscrise în cartea funciară și alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

(3) Prin imobil, în sensul prezentului titlu, se înțelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosință, cu sau fără construcții, aparținând aceluiași proprietar, situate pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale și care sunt identificate printr-un număr cadastral unic.

Art. 881 Felurile înscrierilor

(1) Înscrierile sunt de 3 feluri: intabularea, înscrierea provizorie și notarea.(2) Intabularea și înscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.(3) Înscrierea provizorie și notarea se fac numai în cazurile anume prevăzute de lege.

Art. 883 Cercetarea cărții funciare

(1) Orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum și celelalte documente cu care aceasta se întregește, potrivit legii. Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) La cerere, se vor elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exemplarul original aflat în arhivă.

(3) Nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoștință de existența vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru și publicitate imobiliară.

Înscrierea drepturilor tabulare.

Art. 885 Dobândirea și stingerea drepturilor reale asupra imobilelor

(1) Sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea.

(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimțământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimțământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin împlinirea termenului arătat în înscriere ori prin decesul sau, după caz, prin încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică.

(3) Dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei terțe persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege.

(4) Hotărârea judecătorească definitivă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorității administrative va înlocui acordul de voință sau, după caz, consimțământul titularului.

Legea nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară

Art. 1

(1) Cadastrul și cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării. Scopul acestui sistem este:

a) determinarea informațiilor tehnice, economice și juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicității drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;

c) furnizarea de date instituțiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare și pieței imobiliare;

d) contribuie la asigurarea securității tranzacțiilor imobiliare și la facilitarea creditului ipotecar.

(2) Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale.

3) Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

(4) Evidența imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților publice. Autoritățile publice și titularii de drepturi asupra imobilelor au obligația de a sprijini crearea și actualizarea cadastrului prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a datelor și informațiilor deținute. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să acorde sprijin informațional, tehnic și de altă natură, în limitele competențelor, la crearea și actualizarea sistemului de cadastru și carte funciară.

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

(6) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciară.

(7) Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul.

Art. 10

(2) Documentațiile cadastrale determină suprafața terenurilor și construcțiilor, rezultată din măsurători

(3) În cadrul funcției economice a cadastrului se evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.

(4) Funcția juridică a cadastrului se realizează prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor și prin înscrierea acestora în documentele tehnice cadastrale, în scopul înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Art. 21

(1) Publicitatea imobiliară întemeiată pe sistemul de evidență a cadastrului are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeași unitate administrativ-teritorială, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, după caz, al opozabilității față de terți a acestor înscrieri.

(2) Publicitatea imobiliară se efectuează de către birourile de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

(3) Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv.

Art. 23

Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei și numele localității în care este situat imobilul, precum și din 3 părți, partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde A) partea I:

a) numărul de ordine și cel cadastral al imobilului;

b) suprafața imobilului, reieșită din măsurători cadastrale, destinația, adresa administrativă, categoriile de folosință și, după caz, construcțiile. Scoaterea definitivă și temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizația de construire;

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărții funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale, care cuprinde:

a) numele sau denumirea proprietarului și ale titularului dreptului real asupra imobilului, după caz;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

c) strămutările proprietății;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietății publice;

e) servituțile constituite în folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la proprietate;

g) recepția propunerii de dezmembrare ori de comasare și respingerea acesteia, respingerea cererii de recepție și/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

h) obligații de a nu face; interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare și amenajare;

i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil și clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;

i^1) comodatul constituit cu privire la imobil;

 orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărții funciare, cu privire la înscrierile făcute; C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție și sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitație, servituțile în sarcina fondului aservit, ipoteca și privilegiile imobiliare, precum și locațiunea și cesiunea de creanță;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum și acțiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.

Art. 24

(1) Înscrierile în cartea funciară sunt: intabularea, înscrierea provizorie și notarea.

(2) Cazurile, condițiile și regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciară, de prezenta lege și de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.

(3) Dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moștenitor, încheiate de un notar public în funcție în România, a hotărârii judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau pe baza unui act emis de autoritățile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.

(4) Drepturile reale imobiliare și promisiunea de a încheia un contract având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt drept în legătură cu acesta, înscrise în baza unor acte juridice în care părțile au stipulat rezilierea sau rezoluțiunea în baza unor pacte comisorii, se radiază în baza unei:

a) declarații în formă autentică a părților;

b) încheieri de certificare fapte, prin care notarul public constată îndeplinirea pactului comisoriu, la solicitarea părții interesate;

c) hotărâri judecătorești.

Art.28

(1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial și va fi însoțită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.

(2) În cazul hotărârii judecătorești, se va prezenta o copie legalizată, cu mențiunea că este definitivă și irevocabilă.

(3) În cazul executărilor silite, în lipsa actelor originale, cererea de recepție și înscriere depusă în condițiile Codului de procedură civilă poate fi însoțită de copia legalizată a actului de proprietate.

(4) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndată în registrul de intrare, cu menționarea datei și a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor.

(5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părților interesate, cu excepția cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscripția căruia este situat imobilul.

(6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătorești sau hotărârii autorității administrative, urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular.

(7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi cerută:

 1. a) de mandatarul general al celui îndrituit;
 2. b) de oricare dintre titularii aceluiași drept.

Art. 29

(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplinește următoarele condiții limitative:

a) este încheiat cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege;

b) identifică corect numele sau denumirea părților și menționează codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;

c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară și un număr cadastral sau topografic, după caz;

d) este însoțit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română.

e) este însoțit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare, a extrasului de carte funciară pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu excepția cazului în care se face mențiune despre acestea în cuprinsul actului;

f) este însoțit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepția scutirilor stabilite prin lege sau a situației în care dovada încasării tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 9 alin. (13) și (16) ;

g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a căror verificare se află în competența registratorului.

(2) Directorul general al Agenției Naționale poate delega, prin ordin, asistenților-registratori principali atribuțiile registratorilor.

(3) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului și al cărții funciare, precum și a părții cărții funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozițiile ce au fost radiate și numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.(4) În cazul în care identificarea cadastrală a imobilului nu este posibilă, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentații cadastrale întocmite și recepționate conform prevederilor prezentei legi.

 Art. 30

(1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum și aceasta din urmă nu întrunesc condițiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.

(2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiții speciale prevăzute de reglementările în vigoare

(3) Despre respingerea cererii se face mențiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum și în cartea funciară.

Art. 31

(1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum și celorlalte persoane interesate potrivit mențiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză, în termen de 15 zile de la pronunțarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează în termen de 20 de zile prin încheiere de către registratorul-șef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul. În vederea soluționării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-șef.

(3) Împotriva încheierii registratorului-șef emise potrivit alin. (2) cei interesați sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare și plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial și se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, însoțită de dosarul încheierii și copia cărții funciare.

(4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesați sau notarul public și direct la judecătoria în a cărei rază de competență teritorială se află imobilul, situație în care instanța va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii și copia cărții funciare, precum și notarea plângerii în cartea funciară.

(5) Hotărârea pronunțată de judecătorie poate fi atacată numai cu apel.

(6) Hotărârea judecătorească definitivă ce poartă mențiunea „conform cu originalul“, pronunțată în dosarul ce are ca obiect plângerea împotriva încheierii de carte funciară, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanța de fond, în vederea efectuării înscrierilor dispuse de către instanță (7) Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătorești își produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(8) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu.

Nota bene cu privire la articolul despre cadastru, cartea funciară și intabulare:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu s-a răspuns la toate întrebările particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus. Pentru asta s-au scris tratate de drept. Considerați acest articol ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus.

Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua o decizie cu privire la speța Dvs.!

 

articol scris de Ștefania COȚOVANU, avocat.

Ștefania COȚOVANU

SURSA FOTO 

interior: pagina de Facebook a Cabinetului de Avocat geanina DRIAN

copertă: pixabay.com

    

Loading

× Contactati-ne!