Blog

Model intampinare (2024)

Model intampinare – notă justificativă.

Trăim în țara formularelor și a dosarelor cu șină și nu e de mirare că google înregistrează solicitări masive pentru ”model intampinare”. Răspund uneori pe forumuri juridice și ”model intampinare” apare cu aceeași frecvență cu ”avocat divorț”.

Trăim în țara formularelor și a dosarelor cu șină și nu e de mirare că google înregistrează solicitări masive pentru ”model intampinare”. Răspund uneori pe forumuri juridice și ”model intampinare” apare cu aceeași frecvență cu ”avocat divort”

Mai spun o dată: nu există un model de intampinare universal și predau armele!

Adică încerc să schițez unul! 🙂 Cu explicații de completare.  Este, mai degrabă, un ghid.

Lecția despre întâmpinare s-a ținut aici. Deci știm deja că întâmpinarea este actul prin care cel chemat în judecată (adică pârâtul):

 • spune instanței -și reclamantului- ce părere are el despre situația decrisă în cererea de chemare în judecată și dacă este sau nu de acord cu ea;
 • indică probele cu care înțelege să se apere (înscrisuri, martori, expertize, etc).

Devine evident de ce nu există un model de intampinare universal, nu? Pentru că fiecare poveste dintr-un dosar este diferită, iar neînțelegerile diferite au atat date diferite cât și temeiuri de drept (articole din legi) și apărări diferite.

Observații pentru cei care folosesc acest model de intampinare:

 1.  veți completa spațiile punctate și veți șterge indicațiile aflate între paranteze și/sau scrise cu roșu; au doar menirea de a vă ghida!
 2. veți numerota paginile întâmpinării, împreună cu documentele însoțitoare;
 3. puteți întocmi și un opis al documentelor, dacă sunt numeroase (ca un cuprins de carte, cu indicarea filei la care se află fiecare act);
 4. toate actele doveditoare se depun în copii certificate, adică pe fiecare copie veți scrie ”conform cu originalul” și veți semna;
 5. veți depune atâtea exemplare câte părți adverse sunt, plus unul pentru instanța de judecată;
 6. întâmpinarea se poate depune fie personal la registratura instanței (atenție, programul cu publicul este limitat!), fie prin poștă sau curierat; datele de contact ale instanțelor se găsesc atât pe portal, cât și pe adresa prin care vi s-a pus în vedere să formulați întâmpinarea, de regulă, în stânga paginii, sus.

Dovezi de bună-creștere în redactare:

 • folosiți fraze scurte și concise;
 • țineți cont de regula: ”cel care face o afirmație trebuie să o dovedească!”; astfel, nu vă pierdeți în detalii!
 • nu aglomerați paginile folosind și caractere îngroșate și subliniate, și sigur nu folosiți litere de tipar!
 • păstrați un ton neutru, un limbaj decent, renunțați la întrebări retorice și alte interogații sau afirmații urmate de multe semnul mirării!
 • fiți drăguți și cu limba română, diactriticele și cratimele bine plasate vor fi apreciate.

Și, nu în ultimul rând, păstrați în minte faptul că omul care va citi actul Dvs., judecătorul, mai are xx dosare în ziua aceea; convingerea mea este că va aprecia să fiți clar și succint.

Model intampinare.

model intampinare

……………………….. (instanța: Judecătoria, Tribunalul, Curtea de Apel) ……………………….. (nr. de dosar în format …………../………./……………, unde prima secțiune reprezintă numărul de ordine al cererii, a doua secțiune este indicativul instanței și ultima reprezintă anul înregistrării cererii)

Doamna Preşedinte,

……………………………………………………. (numele celui care formulează întâmpinarea), CNP …………………………….., domiciliat în ……………………………………… (se indică fie adresa din buletin, fie adresa la care pârâtul locuiește efectiv ori cea la care dorește să primească corespondența, chiar dacă este diferită de cea din buletin), telefon ………………… (nu este obligatoriu), e-mail: ………………@………………. (nu este obligatoriu);

notă: dacă cel chemat în judecată este o persoană juridică, se indică: denumirea și sediul, precum și, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar.

in contradictoriu cu reclamantul …………………………………………., CNP ……………………………………………., domiciliat în ………………………………………

în temeiul:

art. 205 C.proc.Civ. (dacă este o judecată la fond, adică, de regulă, la Judecătorie)  

art. 471 alin. 5 C.proc.Civ., (dacă este o cauză în apel)

art. 490 C.proc.Civ. (dacă este un recurs), 

împreună cu celelalte temeiuri indicate în cele ce urmează;

în termen legal, (în adresa pe care v-o trimite instanța stă scris clar în câte zile trebuie să depuneți întâmpinarea; acest termen curge de când ați primit plicul și este un termen ”pe zile libere”, adică nu se numară prima și ultima zi)

formulăm:

INTAMPINARE 

prin care solicităm ………………………………………………………………………………………….. (alegeți dintre: admiterea/respingerea în tot/în parte a cererii de chemare în judecată/apelului/recursului)

Cu (sau fără) cheltuieli de judecată.

1. Chestiuni prealabile.

aici, dacă este cazul, veți invoca excepțiile pe care le găsiți incidente în cauză sau orice alte chestiuni premergătoare discuțiilor principale (prescripție, netimbrare, lipsă calitate procesuală, etc)

2. Pe fondul cauzei.

Descrieți, din perspectiva Dvs., situația de fapt, adică povestea care face obiectul dosarului.

Apărați-vă! (pentru că, în fapt, pentru asta este întâmpinarea!)

Prezentați instanței toate argumentele în favoarea versiunii Dvs. și contracarați acuzațiile reclamantului.

Încercați să abordați situația cronologic, rațional, deci mai puțin emoțional, urmând, în același timp, și un fir logic. Puteți structura clasic: intoducere, cuprins și încheiere/concluzii.

În concluzie, ………………….. punctați ideea principală.

*******

Probe, pentru dovedirea situației de fapt și de drept, înțelegem să ne folosim de: ………………………………………. (în funcție de ce se potrivește speței Dvs., puteți alege dintre: înscrisuri, interogatoriu, martori – al căror nume și adresă vor fi indicate acum!, expertiză de specialitate, etc.)

Cu privire la proba cu martori solicitată de partea adversă, ………………………… (dacă aveți opoziții, aici este locul să le arătați).

Anexăm: …………………………. (enumerați actele pe care le anexați cererii), cu duplicate prntru comunicare, în total …….. file.

În temeiul art. 223 și art. 411 C.proc.Civ., solicităm judecata cauzei și în lipsa noastră.

 

 …………….. (data)                                                                                                                                                     Cu gratitudine,

                                                                                                                                                                               ………………. (numele)

                                                                                                                                                                         ……………… (semnătura)

 

Doamnei Preşedinte a …………………………(Judecătoriei/Tribunalului/Curții de Apel)

 

Nota bene la „Model intampinare”:

informațiile de mai sus sunt mult simplificate, pentru a fi accesibile unui public neinițiat. Astfel, nu au fost prezentate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectul expus; pentru asta s-au scris tratate de drept. 
Considerați acest text ca fiind unul cu titlu informativ și general! Autoarea nu este responsabilă, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile prezentate. Consultați în mod direct un avocat înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs.

scris de Geanina DRIAN, avocat.

sursă foto: pagina de Facebook Cabinet de Avocat Geanina DRIAN

Loading

× Contactati-ne!