Blog

Bunurile devin comune dupa 5 ani?

Bunurile devin comune după 5 ani?

Răspunsul e scurt și simplu: NU.

Prin simpla trecere a timpului și în absența unei convenții matrimoniale, în cazul soților, bunurile proprii ale unuia dintre soți nu devin comune.

Astfel, bunurile nu devin comune dupa 5 ani, nici după 10 ori 20.

Și este valabil pentru ambele situații, atât cea a soților, cât și cea a concubinilor.

Ca să fie clar despre ce vorbim

circulă în folclor mitul că după un anumit număr de ani -cel mai popular e 5- bunurile proprii ale unuia din cei implicați într-o relație ar deveni comune pentru simplul motiv al coabitării, legalizate sau nu.

Bunurile devin comune dupa 5 ani? – cazul soților

Arareori oamenii optează pentru (sau știu că există) un alt regim matrimonial decât cel obișnuit, al bunurilor comune.

Iar acest regim al devălmășiei înseamnă, într-o explicație simplistă, că tot ce se dobândește în timpul căsătoriei, din bani comuni, este bun comun, iar ce a avut fiecare de dinaintea căsătoriei, ori dobândește în timpul acesteia sub imperiul art. 340 Cod civil, este și rămâne bun propriu.

Bunurile devin comune dupa 5 ani? – cazul soților, excepția

Un bun propriu poate deveni comun fie prin acte juridice între soți (vânzare, donație, etc), fie prin schimbarea sau alegerea unui alt regim matrimonial.

Dar nu prin simpla trecere a timpului de coabitare!

Despre regimurile matrimoniale puteți citi la sfârșitul articolului, în extrasul din Codul civil.

Bunurile devin comune dupa 5 ani – cazul concubinilor

Aici e mai puțin de povestit decât la soți pentru că în România nu avem o lege care să consacre/reglementeze concubinajul ca alternativă la căsătorie. Astfel, dacă cei doi cumpără ceva împreună, și ambele nume apar pe act, atunci acel bun este comun în condițiile scrise în actul de cumpărare. Dacă însă doar un nume apare pe contract, atunci doar acela este proprietar.

Nu, nu contează că/dacă partenerii au copii împreună.

 Subiectul a mai fost analizat și AICI.

Ce înseamnă bunuri proprii?

Pe scurt, bunurile dobândite de oricare dintre soți înainte de căsătorie sau bunuri prevăzute de art. 340 Cod civil (îl puteți citi mai jos).

Iar cu privire la concubini, bunuri proprii sunt cele cumpărate de fiecare partener în numele și pentru el.

bunurile devin comune dupa 5 ani

Baza legală – bunurile devin comune dupa 5 ani?

se găsește în Codul civil, accesibil la o simplă căutare pe internet.

În cele ce urmează găsiți, în extras, câteva aspecte relevante.

Convenția matrimonială – bunurile devin comune dupa 5 ani?

Articolul 329 Convenția matrimonială

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunității legale se face prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Articolul 330 Încheierea convenției matrimoniale

(1) Sub sancțiunea nulității absolute, convenția matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimțământul tuturor părților, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială și având conținut predeterminat.

(2) Convenția matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei.

(3) Convenția încheiată în timpul căsătoriei produce efecte de la data prevăzută de părți sau, în lipsă, de la data încheierii ei.

Articolul 332 Obiectul convenției matrimoniale

(1) Prin convenția matrimonială nu se poate deroga, sub sancțiunea nulității absolute, de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales decât în cazurile anume prevăzute de lege.

(2) De asemenea, convenția matrimonială nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau devoluțiunii succesorale legale.

bunurile devin comune dupa 5 ani

Regimul comunităţii legale – bunurile devin comune după 5 ani?

Articolul 339 Bunurile comune

Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților.

Articolul 340 Bunurile proprii

Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soţ:

a) bunurile dobândite prin moştenire legală, legat saudonaţie, cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune;

b) bunurile de uz personal;

c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;

d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;

e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;

f) indemnizaţia deasigurareşi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi;

g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;

h) fructele bunurilor proprii.

Regimul separației de bunuri – bunurile devin comune după 5 ani?

 Articolul 360 Regimul bunurilor

(1) Fiecare dintre soți este proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după această dată.

(2) Prin convenție matrimonială, părțile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim în funcție de masa de bunuri achiziționate de fiecare dintre soți în timpul căsătoriei, în baza căreia se va calcula creanța de participare. Dacă părțile nu au convenit altfel, creanța de participare reprezintă jumătate din diferența valorică dintre cele două mase de achiziții nete și va fi datorată de către soțul a cărui masă de achiziții nete este mai mare, putând fi plătită în bani sau în natură.

Articolul 361 Inventarul bunurilor mobile

(1) La adoptarea acestui regim, notarul public întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dobândire.(2) Se poate întocmi un inventar și pentru bunurile mobile dobândite în timpul separației de bunuri.(3) În toate cazurile, pentru opozabilitate față de terți, inventarul se anexează la convenția matrimonială, supunându-se acelorași formalități de publicitate ca și convenția matrimonială.(4) În lipsa inventarului se prezumă, până la proba contrară, că dreptul de proprietate exclusivă aparține soțului posesor.(5) Dacă bunul a fost dobândit printr-un act juridic supus, potrivit legii, unei condiții de formă pentru validitate ori unor cerințe de publicitate, dreptul de proprietate exclusivă nu se poate dovedi decât prin înscrisul care îndeplinește formele cerute de lege.

Articolul 362 Bunurile proprietate comună pe cote-părți (1) Bunurile dobândite împreună de soți aparțin acestora în proprietate comună pe cote-părți, în condițiile legii.

(2) Dovada coproprietății se face în condițiile art. 361, care se aplică în mod corespunzător.

Articolul 363 Folosința bunurilor celuilalt soț

(1) Soțul care se folosește de bunurile celuilalt soț fără împotrivirea acestuia din urmă are obligațiile unui uzufructuar, cu excepția celor prevăzute la art. 723726 și 727. El este dator să restituie numai fructele existente la data solicitării lor de către celălalt soț sau, după caz, la data încetării ori schimbării regimului matrimonial.

(2) Dacă unul dintre soți încheie singur un act prin care dobândește un bun, folosindu-se, în tot sau în parte, de bunuri aparținând celuilalt soț, acesta din urmă poate alege, în proporția bunurilor proprii folosite fără acordul său, între a reclama pentru sine proprietatea bunului achiziționat și a pretinde daune-interese de la soțul dobânditor. Proprietatea nu poate fi însă reclamată decât înainte ca soțul dobânditor să dispună de bunul dobândit, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut că bunul a fost achiziționat de către soțul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soț.

Articolul 364 Răspunderea pentru obligațiile personale

(1) Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț.

(2) Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor.

Articolul 365 Dreptul de retenție.

La încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

 

bunurile devin comune dupa 5 ani

Regimul comunității convenționale – bunurile devin comune după 5 ani?

Articolul 366 Domeniul de aplicare

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când, în condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune, se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Articolul 367 Obiectul convenției matrimoniale

În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

  1. includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la  340 lit. b)și c);
  2. restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la  351 lit. c);
  3. obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă;
  4. includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității;
  5. modalități privind lichidarea comunității convenționale.

 Articolul 368 Alte dispoziții aplicabile

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

Modificarea regimului matrimonial – bunurile devin comune după 5 ani?

Articolul 369 Condiții

(1) După cel puțin un an de la încheierea căsătoriei, soții pot, ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent cu un alt regim matrimonial ori să îl modifice, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea convențiilor matrimoniale.

(2) Dispozițiile art. 291334335 și 361 sunt aplicabile în mod corespunzător.

bunurile devin comune dupa 5 ani

Nota bene cu privire la „Bunurile devin comune dupa 5 ani?”

aici traducem din drept în română, adică explicăm, în cuvinte simple, una sau alta din drept. Ne adresăm unui public neinițiat! Ne adresăm și celor care au nevoie de un minim de informare dar nu știu de unde să înceapă; mai departe, însă, consultați un avocat în mod direct!

Ne mai adresăm și celor care vor să cunoască. Pentru că informația înseamnă putere, nu-i așa? Iar un minim de cultură generală juridică încă nu știm să fi făcut rău cuiva.

Pentru toate acestea, informațiile sunt mult simplificate, pentru a fi accesibile și a contura un cadru general. Astfel, nici cu privire la „bunurile devin comune dupa 5 ani?” nu au fost prezentate toate situațiile particulare ce pot apărea în legătură cu subiectele expuse. Pentru asta s-au scris tratate de drept.

Facem asta ca parte a programului nostru de educație juridică -ca misiune pro bono, în acord și cu Hotărârea Consiliului UNBR nr. 414/08.12.2018 referitoare la Declarația de Politică Profesională privind avocatura pro bono.- pe care Cabinetul îl dezvoltă deja de câțiva ani buni, în Cabinet și online.

Asta este ceea ce dăm noi înapoi lumii pentru privilegiul de avea un loc sub soare: informații! 

Și nu este puțin lucru!

Considerați, astfel, acest conținut ca fiind unul cu titlu informativ și general; „bunurile devin comune dupa 5 ani?” este un subiect complex! Nu suntem responsabili, sub nicio formă, cu privire la modul cum înțelegeți, cum interpretați și cum alegeți să folosiți informațiile de mai sus.

Consultați un avocat în mod direct, înainte de a lua orice decizie cu privire la speța Dvs., căruia să îi spuneți toate detaliile și să vadă actele, dacă este cazul; doar așa puteți primi un răspuns corect, complet și perfect adaptat situației Dvs.

articol scris de Geanina DRIAN, avocat.

 

Bunurile devin comune după 5 ani? avocat geanina DRIAN Iași

sursă foto

interior: pagina Facebook  Geanina DRIAN – Cabinet Avocat

copertă: pixabay.com

 

 

 

 

Loading

× Contactati-ne!